Arrangementer / Bestyrelse

Lokalhistorisk Arkiv
for
Thyholm og Jegindø

Thyholm
Egnsmuseum

Forside Aktuelt Åbningstider - Kontakt Links

Nedenstående vedtægter er, i forbindelse med kommunesammenlægningen
og den deraf følgende strukturændring, suspenderet.
Lokalarkivet drives fremover som en del af Struer museum.

 
  Vedtægter for Lokalhistorisk Arkiv for Thyholm Kommune.

§1

Lokalhistorisk Arkiv for Thyholm Kommune og som sådan underlagt

Personudvalget i Thyholm Kommune. Arkivets navn er Lokalhistorisk

Arkiv for Thyholm Kommune. Det hjemsted er Thyholm og

dets arbejdsområde er Thyholm Kommune

§2

Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier,

billeder- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium

af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Thyholm Kommune, dens

borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og

at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter

Sammenslutningen af Lokalarkivers gældende regler for tilgængelighed,

og gennem virksomhed at fremme kendskabet til og styrke

interessen for Thyholm Kommunes historie.

§3

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven

som sådan garanteres.

§4

Lokalhistorisk Arkiv for Thyholm Kommune er medlem af Arkiver i

Ringkjøbing Amt (SAR) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), og

deltager i amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er

arrangeret eller godkendt af SLA eller SAR.

I øvrigt samarbejder Lokalhistorisk Arkiv i Thyholm Kommune med

andre arkiver og beslægtede institutioner.

§5

Arkivets bestyrelse er i samarbejde med Personudvalget ansvarlig for

arkivets budget.

§6

Arkivbestyrelsen ansætter/afskediger i samarbejde med Personudvalget

en arkivleder, der er ansvarlig for, at arkivets samlinger opbevares

betryggende, er forsvarligt registrerede, og at de offentligt tilgængelige

med fast åbningstid, dog således, at SLA´s tilgængelighedsregler

respekteres. Arkivlederen henholder sig i øvrigt til SLA´s

standardinstruks for arkivledere.

§7

Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø virker som en

støtte kreds for Lokalhistorisk Arkiv for Thyholm Kommune og har det

formål at udbrede kendskabet til Thyholm Kommunes historie.

Foreningen kan indgå i praktisk arbejde omkring arkivet under ledelse

af arkivaren.

§8

Arkivbestyrelsen består af 5 personer og sammensættes på følgende

måde:

Thyholm Kommune udpeger et medlem, som sidder i 4 år.

Thyholm Biblioteks leder er født medlem.

Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø udpeger 2 medlemmer

for 2 år ad gangen.

Egnsmuseet i Søndbjerg udpeger 1 medlem for 2 år.

 

§9

Vedtægterne og evt. senere ændringer træder i kraft umiddelbart efter

vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen i Thyholm Kommune. Vedtægterne

og evt. senere ændringer skal efter SAR's indstilling godkendes af SLA,

da sådan godkendelse er en forudsætning for medlemskab af

sammenslutningen.

§10

Skulle Lokalhistorisk Arkiv for Thyholm Kommune af en eller anden

grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med

kommunalbestyrelsen og SAR, så deres forbliven i offentlig eje og

deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

 

Således vedtaget af Personudvalget i Thyholm Kommune den 06.04.1999